Ochrana osobních údajů

Advokát jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a při nakládání s nimi se řídí platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů).

Účely zpracování:

  • plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například s dodavateli výrobků a služeb;
  • plnění právních povinností, zejména ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům statní moci a zprávy v souladu s příslušnými právními předpisy; vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb apod.);
  • zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (advokátem zasílaná obchodní sdělení a nabídky, zejména z oblasti jeho podnikání, i prostřednictvím e-mailu či jiných inzertních kanálů);
  • řešení požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě zájmu o poskytnutí právní služby, o zaměstnání či jinou spolupráci s advokátem).
  • ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů advokátem, například identifikace osob v prostorech advokáta, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);

Advokát je oprávněn zpracovávat e-mailovou adresu klienta ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb a produktů v případě, že klient takové zasílání neodmítl.

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí zejména osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů advokáta a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s advokátem, popř. jiné údaje, které advokát obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije advokát za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace o právech klienta jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

11 + 11 =