O nás

 • působíme na trhu již více jak 25 let
 • nabízíme komplexní právní služby českým i zahraničním podnikatelským subjektům i fyzickým osobám (více v sekci služby)
 • trvale spolupracuje s daňovými a účetními specialisty, i s vybranými exekutorskými úřady
 • jsme připraveni poskytnout vám celou škálu právních služeb s maximálním přínosem pro vaše podnikání i osobní potřeby.

Naše advokátní kancelář v sobě spojuje přátelskou atmosféru komorního prostředí s vysokou kvalitou služeb, odpovídající požadovaným odborným standardům v oblasti práva. Prioritami jsou individuální a osobní přístup, flexibilita, důraz na profesní etiku a budování dlouhodobých vztahů s klienty založených na vzájemné důvěře a respektu.

Detailní znalost práva, související judikatury a právní teorie se snažíme neustále porovnávat s proměnlivým podnikatelským prostředím a stavem společnosti a s tím souvisejícím právním prostředím. Změny právních předpisů průběžně sledujeme již v průběhu jejich přípravy.

Při poskytování právních služeb se důsledně řídíme všemi povinnostmi, které vyplývají ze zákona i stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Etickým kodexem advokátů Evropské unie, které vydala Rada Evropských advokátních komor (CCBE) a Chartou základních principů evropské advokacie.

Vybrané specializace: 

 • obchodní právo
 • právo obchodních společností
 • nemovitosti, development,
 • agenda společenství vlastníků
 • občanské právo

Právní služby

Nemovitosti, stavební právo a development

 • developerské projekty ohledně stávajících nemovitostí i nově budovaných staveb; stavby, včetně smluvního zabezpečení výstavby, prodeje bytových a nebytových jednotek (příprava veškeré s tím související dokumentace, rezervační smlouvy, smlouvy o budoucích smlouvách, transakční dokumenty mezi developery, vlastníky, budoucími uživateli a finančními institucemi apod.)
 • právní audity nemovitostí (posouzení a prověření nabývacích právních titulů, vlastnická omezení)
 • smlouvy o výstavbě
 • prohlášení vlastníka
 • agenda společenství vlastníků, stanovy společenství, příprava podkladů a řízení shromáždění společenství vlastníků
 • zakládání a nastavení správy společenství vlastníků jednotek
 • advokátní úschovy peněžních prostředků a listin pro vypořádání transakcí
 • kupní smlouvy a převody v katastru nemovitostí
 • zřizovaní služebností a jiných zatížení
 • zakládání účelových společností pro vlastnictví nemovitostí
 • nákup a prodej nemovitostí (přímo nebo prostřednictvím společností)
 • nájem a podnájem pozemků, budov, bytových a nebytových prostor,
 • právo stavby, zajišťovací převody práva, zajištění pohledávek z úvěrů (zástavní smlouvy)
 • jednání s katastrálními úřady
 • právní uspořádání vztahů při společném užívání nemovitostí

Obchodní právo, právo obchodních společností

 • smluvní agenda – obchodně závazkové vztahy, příprava nejrůznějších druhů obchodní smluvní dokumentace,
 • vzorová smluvní dokumentace (vzorové,rámcové smlouvy, obchodní podmínky apod.)
 • sepis a vyjednávání smluv pro konkrétní obchodní případy, právní rozbory
 • poradenské služby ohledně veškerých aspektů obchodních smluv
 • směnečné právo
 • právo obchodních společností, volba vhodné právní formy podniku, zakládání všech forem obchodních společností (včetně evropské společnosti), vyřízení živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění; zajištění zápisů do rejstříků
 • změny korporátních dokumentů (společenských smluv, stanov, zakladatelských listin)
 • pořádání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností (korporací); řízení valných hromad, příprava veškeré související dokumentace
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • smlouvy o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvy;
 • řešení vztahů mezi společností a jejími statutárními zástupci včetně uplatnění nároků mezi nimi; změny v orgánech, smlouvy o výkonu funkce orgánů společností
 • příplatky mimo základní kapitál, kapitalizace pohledávek
 • likvidace společností
 • příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání

Fuze a akvizice

 • přeměny společností (fúze, převody jmění na společníka, sloučení, splynutí, rozdělení, rozdělení odštěpením, změna právní formy a další)
 • převody majetkových účastí (podílů, akcií)
 • prodeje a nájem podniku či jeho části
 • příprava a navržení optimálního způsobu a struktury transakce i s přihlédnutím k různým daňovým aspektům
 • pomoc při přípravě podkladů pro právní audit, realizace právního auditu
 • příprava veškerých dokumentů souvisejících s přeměnou, včetně příslušného projektu
 • asistence při přípravě valných hromad rozhodujících o přeměně, zajištění zápisu příslušné přeměny do obchodního rejstříku
 • problematika společných podniků (joint ventures)

Občanské právo

 • sepis smluv a právních rozborů
 • zastupování v dědickém řízení
 • vlastnická a spoluvlastnická práva a jejich vypořádání
 • občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • závazkové právo
 • příprava a připomínkování smluv
 • převody věcí nemovitých i movitých, poradenství při poskytnutí a přijetí zápůjček, úvěrů a jejich zajištění (zástavní práva), problematika služebností
 • zajišťujeme úschovy listin a peněžních prostředků
 • postoupení pohledávek včetně zajištění, změny zástavních věřitelů
 • vymáhání dluhů
 • převody nemovitostí (kupní, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti apod.), jednání s katastrálními úřady
 • právní uspořádání vztahů při společném užívání nemovitostí

Rodinné právo

 • společné jmění manželů, otázky rozvodové a s tím související majetkové vypořádání a otázky bydlení, vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • předmanželské smlouvy

Duševní vlastnictví

 • autorské právo
 • zastupování u Úřadu průmyslového vlastnictví
 • registrace ochranných známek a licencí
 • licenční smlouvy

Pracovní právo

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, odměn a dalších výhod (včetně přípravy příslušných dokumentů), poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery

Zastupování ve sporných i jiných řízeních

 • zastupování věřitelů a  dlužníků
 • obchodní i civilní spory včetně exekucí, rozhodčí řízení, arbitrážní řízení ad hoc, arbitrážní řízení u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR,  pracovněprávní spory,
 • řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, před živnostenskými a katastrálnímu úřady, Úřadem průmyslového vlastnictví
 • poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání,
 • přezkoumání dokumentů dodaných klientem a posouzení oprávněnosti jeho nároků, popřípadě nároků vůči němu u soudu uplatněných, poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení, plánování vedení sporu a volba procesní taktiky,
 • prezentace nároků či obrany proti nárokům protistrany, včetně případných jednání s druhou stranou o smíru
 • koncipování žalob a dalších podání k soudu či rozhodčímu soudu, návrhy na vydání   předběžných opatření
 • návrhy na exekuce, insolvenční návrhy, návrhy na oddlužení

Advokátní odměna

Advokát účtuje svoji odměnu zpravidla na základě dohody s klientem. Nejčastějším způsobem je hodinová sazba, je ale také možné sjednat fixní honorář či měsíční paušál. Odměna je stanovena na základě časové a právní náročnosti případu.

Mimosmluvní odměna

Není-li dohodnuta odměna smluvní, pak se určuje z tzv. tarifní hodnoty, což je hodnota zastupované věci. Tarifní odměna je upravena v § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který současně stanoví, co je úkon právní služby (§ 11 vyhlášky). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

Smluvní odměna

 1. Časová – celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby.
 2. Paušální – je stanovena pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné či více záležitostech nebo za poskytování právních služeb na dobu určitou či neurčitou. Odměna je splatná většinou měsíčně. Je vhodná pro ty klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci s advokátem.
 3. Úkonová – je sjednána odměna za jeden úkon právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v § 11 advokátního tarifu
 4. Podílová – je určena v závislosti na výsledku sporu. Odměna je stanovena pevnou částkou nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky, která advokátovi náleží pouze v případě úspěchu ve sporu.
Sjednaná odměna nezahrnuje hotové výdaje advokáta (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, telekomunikační poplatky aj.) K odměně se připočítává daň z přidané hodnoty.

Upozornění spotřebitelům

Spotřebitele ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informovujeme o tom, že pro případ řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, je pro mimosoudní řešení takových sporů příslušný pověřena Česká advokátní komora, resp. smírčí orgán, a to smírčí komise zřízená Českou advokátní komorou, kdy tento orgán lze nalézt na internetové adrese www.cak.cz

Kontakt

11 + 1 =