O nás

 • působíme na trhu již více jak 20 let
 • nabízíme komplexní právní služby českým i zahraničním podnikatelským subjektům i fyzickým osobám (více v sekci služby)
 • trvale spolupracuje s daňovými a účetními specialisty, i s vybranými exekutorskými úřady
 • jsme připraveni poskytnout vám celou škálu právních služeb s maximálním přínosem pro vaše podnikání i osobní potřeby.

Naše advokátní kancelář v sobě spojuje přátelskou atmosféru komorního prostředí s vysokou kvalitou služeb, odpovídající požadovaným odborným standardům v oblasti práva. Prioritami jsou individuální a osobní přístup, flexibilita, důraz na profesní etiku a budování dlouhodobých vztahů s klienty založených na vzájemné důvěře a respektu.

Detailní znalost práva, související judikatury a právní teorie se snažíme neustále porovnávat s proměnlivým podnikatelským prostředím a stavem společnosti a s tím souvisejícím právním prostředím. Změny právních předpisů průběžně sledujeme již v průběhu jejich přípravy.

Při poskytování právních služeb se důsledně řídíme všemi povinnostmi, které vyplývají ze zákona i stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Etickým kodexem advokátů Evropské unie, které vydala Rada Evropských advokátních komor (CCBE) a Chartou základních principů evropské advokacie.

Vybrané specializace: 

 • obchodní právo
 • právo obchodních společností
 • nemovitosti, development,
 • agenda společenství vlastníků
 • občanské právo

Právní služby

Nemovitosti, stavební právo a development

 • developerské projekty ohledně stávajících nemovitostí i nově budovaných staveb; stavby, včetně smluvního zabezpečení výstavby, prodeje bytových a nebytových jednotek (příprava veškeré s tím související dokumentace, rezervační smlouvy, smlouvy o budoucích smlouvách, transakční dokumenty mezi developery, vlastníky, budoucími uživateli a finančními institucemi apod.)
 • právní audity nemovitostí (posouzení a prověření nabývacích právních titulů, vlastnická omezení)
 • smlouvy o výstavbě
 • prohlášení vlastníka
 • agenda společenství vlastníků, stanovy společenství, příprava podkladů a řízení shromáždění společenství vlastníků
 • zakládání a nastavení správy společenství vlastníků jednotek
 • advokátní úschovy peněžních prostředků a listin pro vypořádání transakcí
 • kupní smlouvy a převody v katastru nemovitostí
 • zřizovaní služebností a jiných zatížení
 • zakládání účelových společností pro vlastnictví nemovitostí
 • nákup a prodej nemovitostí (přímo nebo prostřednictvím společností)
 • nájem a podnájem pozemků, budov, bytových a nebytových prostor,
 • právo stavby, zajišťovací převody práva, zajištění pohledávek z úvěrů (zástavní smlouvy)
 • jednání s katastrálními úřady
 • právní uspořádání vztahů při společném užívání nemovitostí

Obchodní právo, právo obchodních společností

 • smluvní agenda – obchodně závazkové vztahy, příprava nejrůznějších druhů obchodní smluvní dokumentace,
 • vzorová smluvní dokumentace (vzorové,rámcové smlouvy, obchodní podmínky apod.)
 • sepis a vyjednávání smluv pro konkrétní obchodní případy, právní rozbory
 • poradenské služby ohledně veškerých aspektů obchodních smluv
 • směnečné právo
 • právo obchodních společností, volba vhodné právní formy podniku, zakládání všech forem obchodních společností (včetně evropské společnosti), vyřízení živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění; zajištění zápisů do rejstříků
 • změny korporátních dokumentů (společenských smluv, stanov, zakladatelských listin)
 • pořádání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností (korporací); řízení valných hromad, příprava veškeré související dokumentace
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • smlouvy o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvy;
 • řešení vztahů mezi společností a jejími statutárními zástupci včetně uplatnění nároků mezi nimi; změny v orgánech, smlouvy o výkonu funkce orgánů společností
 • příplatky mimo základní kapitál, kapitalizace pohledávek
 • likvidace společností
 • příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání

Fuze a akvizice

 • přeměny společností (fúze, převody jmění na společníka, sloučení, splynutí, rozdělení, rozdělení odštěpením, změna právní formy a další)
 • převody majetkových účastí (podílů, akcií)
 • prodeje a nájem podniku či jeho části
 • příprava a navržení optimálního způsobu a struktury transakce i s přihlédnutím k různým daňovým aspektům
 • pomoc při přípravě podkladů pro právní audit, realizace právního auditu
 • příprava veškerých dokumentů souvisejících s přeměnou, včetně příslušného projektu
 • asistence při přípravě valných hromad rozhodujících o přeměně, zajištění zápisu příslušné přeměny do obchodního rejstříku
 • problematika společných podniků (joint ventures)

Občanské právo

 • sepis smluv a právních rozborů
 • zastupování v dědickém řízení
 • vlastnická a spoluvlastnická práva a jejich vypořádání
 • občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • závazkové právo
 • příprava a připomínkování smluv
 • převody věcí nemovitých i movitých, poradenství při poskytnutí a přijetí zápůjček, úvěrů a jejich zajištění (zástavní práva), problematika služebností
 • zajišťujeme úschovy listin a peněžních prostředků
 • postoupení pohledávek včetně zajištění, změny zástavních věřitelů
 • vymáhání dluhů
 • převody nemovitostí (kupní, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti apod.), jednání s katastrálními úřady
 • právní uspořádání vztahů při společném užívání nemovitostí

Rodinné právo

 • společné jmění manželů, otázky rozvodové a s tím související majetkové vypořádání a otázky bydlení, vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • předmanželské smlouvy

Duševní vlastnictví

 • autorské právo
 • zastupování u Úřadu průmyslového vlastnictví
 • registrace ochranných známek a licencí
 • licenční smlouvy

Pracovní právo

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, odměn a dalších výhod (včetně přípravy příslušných dokumentů), poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery

Zastupování ve sporných i jiných řízeních

 • zastupování věřitelů a  dlužníků
 • obchodní i civilní spory včetně exekucí, rozhodčí řízení, arbitrážní řízení ad hoc, arbitrážní řízení u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR,  pracovněprávní spory,
 • řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, před živnostenskými a katastrálnímu úřady, Úřadem průmyslového vlastnictví
 • poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání,
 • přezkoumání dokumentů dodaných klientem a posouzení oprávněnosti jeho nároků, popřípadě nároků vůči němu u soudu uplatněných, poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení, plánování vedení sporu a volba procesní taktiky,
 • prezentace nároků či obrany proti nárokům protistrany, včetně případných jednání s druhou stranou o smíru
 • koncipování žalob a dalších podání k soudu či rozhodčímu soudu, návrhy na vydání   předběžných opatření
 • návrhy na exekuce, insolvenční návrhy, návrhy na oddlužení

Advokátní odměna

Advokát účtuje svoji odměnu zpravidla na základě dohody s klientem. Nejčastějším způsobem je hodinová sazba, je ale také možné sjednat fixní honorář či měsíční paušál. Odměna je stanovena na základě časové a právní náročnosti případu.

Mimosmluvní odměna

Není-li dohodnuta odměna smluvní, pak se určuje z tzv. tarifní hodnoty, což je hodnota zastupované věci. Tarifní odměna je upravena v § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který současně stanoví, co je úkon právní služby (§ 11 vyhlášky). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

Smluvní odměna

 1. Časová – celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby.
 2. Paušální – je stanovena pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné či více záležitostech nebo za poskytování právních služeb na dobu určitou či neurčitou. Odměna je splatná většinou měsíčně. Je vhodná pro ty klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci s advokátem.
 3. Úkonová – je sjednána odměna za jeden úkon právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v § 11 advokátního tarifu
 4. Podílová – je určena v závislosti na výsledku sporu. Odměna je stanovena pevnou částkou nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky, která advokátovi náleží pouze v případě úspěchu ve sporu.

Sjednaná odměna nezahrnuje hotové výdaje advokáta (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, telekomunikační poplatky aj.) K odměně se připočítává daň z přidané hodnoty.

Upozornění spotřebitelům

Spotřebitele ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informovujeme o tom, že pro případ řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, je pro mimosoudní řešení takových sporů příslušný pověřena Česká advokátní komora, resp. smírčí orgán, a to smírčí komise zřízená Českou advokátní komorou, kdy tento orgán lze nalézt na internetové adrese www.cak.cz

Kontakt

3 + 10 =

Pod stadiony 2719/19, 15000 Praha, Smíchov

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES


1 Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.


2 Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 12 měsíců.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.


4 Účel použití souborů cookies.
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro následující účely: marketingu.

Zavřít